Ikony

 

W Rosji i na Ukrainie płaczą ikony!

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

W Rosji i na Ukrainie płaczą święte ikony!Ikony zaczęły płakać
W Rosji i na Ukrainie płaczą święte ikony!W Rosji i na Ukrainie płaczą święte ikony!

Czy Bóg ostrze­ga nas przed gi­gan­tycz­nym ka­ta­kli­zmem, który może roz­po­cząć się w Rosji i na Ukra­inie? Nie jest to wy­klu­czo­ne. W obu tych kra­jach, w kil­ku­na­stu klasz­to­rach ikony za­czę­ły pła­kać – pisze To­masz Ter­li­kow­ski na ła­mach swo­je­go por­ta­lu Fronda.pl.

W kil­ku­na­stu klasz­to­rach w Rosji i na Ukra­inie po­ja­wi­ły się zja­wi­ska trud­ne do wy­tłu­ma­cze­nia. Świę­te ikony za­czę­ły w tym samym cza­sie pła­kać. To może ozna­czać coś złego, bo w tra­dy­cji pra­wo­sław­nej jest to znak z góry, który wzywa wier­nych do na­wró­ce­nia i ostrze­ga przed zbli­ża­ją­cy­mi się trud­ny­mi cza­sa­mi.

Pła­czą­ce ikony za­ob­ser­wo­wa­no jed­no­cze­śnie w Ro­sto­wie nad Donem, Ode­ssie, Rów­nym, No­wo­ku­zniec­ku. Wcze­śniej takie zja­wi­ska miały miej­sce przed rewolucją paź­dzier­ni­ko­wą i upad­kiem ca­ra­tu, a także przed upad­kiem związ­ku ra­dziec­kie­go. Czy i tym razem Bóg chce nas ostrzec przed czymś złym? Czy ro­syj­ska in­ter­wen­cja na Kry­mie, skoń­czy się czymś złym. Ukra­iń­skie woj­ska do­sta­ły ul­ti­ma­tum. - Jeśli do go­dzi­ny 4:00 rano czasu pol­skie­go nie pod­da­dzą się, roz­pocz­nie się rze­czy­wi­sty szturm pod­od­dzia­łów i jed­no­stek sił zbroj­nych Ukra­iny na całym Kry­mie - po­wie­dział Do­wód­ca Floty Czar­no­mor­skiej Fe­de­ra­cji Rosyjskiej, Alek­sandr Bitko.

W Rosji i na Ukrainie płaczą święte ikony!W Rosji i na Ukrainie płaczą święte ikony!To zły znak

Fakt.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>